PRIVACYVERKLARING

James Doering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over mijn privacy beleid, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
James Doering
Falconrui 15 2000 Antwerpen,
België
info@JamesDoeringDietist.be
0465 09 50 10

Verwerkingsdoeleinden
Uw persoonsgegevens worden door mij verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het versturen van informatie en uitnodigingen.
– Om u te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Voor de bovengenoemde doeleinden kan het zijn dat ik de volgende persoonsgegevens vraag, opsla, verzamel en verwerk:
De persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam en voornaam

– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Verstrekking aan derden
Diëtist James Doering verstrekt aan derden enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik deel persoonlijke gegevens enkel met derden als u mij daarvoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van der verwerking aantast.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger (voogd).

Bewaartermijn
Diëtist James Doering bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens, die ik hanteer, is maximaal 5 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Diëtist James Doering neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens U hebt het recht op inzage en het recht om de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen te corrigeren of te verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met mij kan opnemen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact met mij op via bovenstaande contactgegevens. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om een kopie van de persoonsgegevens waarover ik beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, over te dragen. Ik kan u vragen om u te identificeren voordat ik aan de bovengenoemde verzoeken zal voldoen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.